Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
2
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
3
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
4
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
5
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
6
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
7
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
8
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
9
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
10
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
11
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
12
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
13
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
14
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
15
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
16
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
17
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
18
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
19
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
20
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
21
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
22
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
23
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
24
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
25
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
26
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
27
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
28
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
29
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
30
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
31
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
1
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
2
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
3
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
4
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Nakládání s odpady, sběrný dvůr

Sazba poplatku za odpady pro rok 2024 činí 750 Kč / osoba

Sběrný dvůr

Bukovice čp 2, 549 54 Police nad Metují
Areál bývalého textilního závodu Veba

Složky komunálního odpadu, které lze uložit:

- papír, sklo, kovy, textil, plasty
- biologicky rozložitelný odpad
- objemný odpad

Sběrný dvůr je otevřen pro občany obce  a pro majitele rekreačních objektů na území obce Bukovice, kteří mají zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu na příslušný kalendářní rok v těchto dnech:

sobota - sudý týden    9.00 - 11.00 hod.

 

Svoz odpadů Bukovice 2024


 

Nakládání s odpady v obci

nakládání s odpady se v obci řídí dle  vyhlášky č. 1/2022 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce Bukovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá v obci každý sudý týden v pátek.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven platnou obecně závaznou vyhláškou č 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:

Fyzická osoba:

- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Místa určená pro odkládání odpadu

Místa určená pro odkládání odpadu jsou

- typizované sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu – sklo, plasty, papír, kovové obaly – umístěné u prodejny potravin čp. 131 a u bytovek,

- odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

- Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně, na jaře a na podzim, prostřednictvím oprávněné svozové firmy, jejich odebíráním na předem vyhlášeném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, místním zpravodaji a rozhlase

Sběr a svoz objemného odpadu

- Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být    umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 - Sběr objemného odpadu je zajišťován průběžně jeho odevzdáním ve sběrném dvoře přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

- Objemný odpad lze také odevzdávat u příležitosti svozu nebezpečného odpadu na předem vyhlášeném přechodných stanovišti. 

Nakládání se stavebním odpadem

- Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

- Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 - Menší množství stavebního odpadu (do objemu 1 m3) lze uložit zdarma na vyhrazené místo ve sběrném dvoře. Pro odložení většího množství lze objednat  vhodný kontejner oprávněné osoby

- Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je původce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem

Vyhláška 5/2020

Komunitní kompostování 

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce Bukovice lze odkládat na vyhrazeném místě ve sběrném dvoře v objektu bývalé provozovny Veba nebo do vyhrazeného kontejneru u fotbalového hřiště.

 Domácí kompostování

 - Odpad rostlinného původu lze též zpracovávat na zahradách rodinných domů.   

 Je zakázáno biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu ukládat do sběrných nádob na směsný odpad, a to v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku 1.

 

Informace občanům OBEC BUKOVICE o odpadech za rok 2021

Produkce odpadů v obci Bukovice za rok 2022

Informace občanům OBEC BUKOVICE o odpadech za rok 2022