Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Vodovody a kanalizace Náchod informují
30
Vodovody a kanalizace Náchod informují
1
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
2
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
3
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
4
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
5
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
6
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
7
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
8
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
9
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
10
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
11
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
12
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
13
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
14
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
15
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
16
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
17
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
18
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
19
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
20
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
21
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
22
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
23
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
24
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
25
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
26
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
27
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
28
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
29
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
30
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
31
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
1
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
2
Vodovody a kanalizace Náchod informují
Kotlíkové dotace
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Kácení dřevin

Kácení dřevin

Žádost o pokácení dřevin

Kácení dřevin rostoucích mimo les na základě povolení

Podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona) jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Ochrana se vztahuje na stromy a keře, a to i ovocné, které rostou na loukách, na pastvinách, v zahradách, na vodních plochách a na ostatních plochách včetně stavebních pozemků. Ke kácení významnějších stromů a větších ploch keřů je zapotřebí úřední povolení. Mezní hranicí u stromů je obvod kmene 80 cm měřený ve výšce 1,3 m nad zemí. Stromy, které tohoto obvodu nedosahují, je možno pokácet bez povolení. U keřů je stanoven limit 40 m2 souvislé plochy keřů. Na jednom místě je tedy možné bez povolení vykácet souvislou plochu keřů do 40 m2. Tato pravidla se nevztahují na dřeviny rostoucí ve významných krajinných prvcích (rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy), kde se o povolení kácení musí žádat vždy.

Pokud jsou závažné důvody k pokácení většího stromu nebo větší plochy keřů (např. nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny či větvemi, umístění nové stavby apod.), je potřeba požádat o povolení. Žadatelem může být jen vlastník nebo nájemce pozemku, na kterém dřevina roste, případně jimi zmocněná osoba na základě písemné plné moci. Je-li pozemek ve vlastnictví více osob, mohou si tyto osoby na základě vzájemné dohody určit zástupce, který bude při podání žádosti ostatní vlastníky zastupovat na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena. Kácení povoluje příslušný orgán ochrany přírody. Tím je místně příslušný obecní úřad. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecního úřadu je v tomto případě Správa CHKO v rámci své územní působnosti.

Pokud se jedná o dřeviny rostoucí na nelesních pozemcích na území NPR, NPP, PR a PP a v jejich ochranných pásmech v CHKO Broumovsko, je příslušným úřadem, který vydává povolení, Správa CHKO Broumovsko. Podle vyhlášky č. 46/2010 Sb., v platném znění

Upozornění:

Kácení je vhodné směřovat do doby vegetačního klidu (v našich podmínkách nejlépe do období od poloviny října do poloviny března). Doba kácení je obvykle stanovena v povolení závazně. Žádost je však možno podat kdykoliv během roku. Pro správné posouzení žádosti je vhodnější období, kdy jsou na větvích listy. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli provedení přiměřené náhradní výsadby, aby tak byla kompenzována ekologická újma vzniklá pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, maximálně však na dobu pěti let (§ 9 odst. 1 zákona).

Dřeviny, jakožto trvalé porosty, jsou součástí pozemku. Není proto možné kácet dřeviny na cizích pozemcích bez souhlasu vlastníka, a to ani v případě dřevin nedosahujících mezních rozměrových charakteristik (viz výše). Výjimkou je kácení dřevin na základě zvláštního oprávnění. Speciální zákony totiž upravují zvláštní podmínky při správě vodních toků, komunikací  a inženýrských sítí.

Kácení dřevin rostoucích mimo les na základě oznámení

Povolení ke kácení stromů, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí je větší než 80 cm, není třeba v těchto zvláštních případech (totéž i pro keře nad 40 m2):

  • pěstební důvody – obnova porostů nebo výchovná probírka
  • údržba břehových porostů při správě vodních toků (platí pro správce toků)
  • při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
  • ze zdravotních důvodů

Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Na území CHKO Broumovsko je příslušným orgánem Správa CHKO Broumovsko, která takové kácení může pozastavit, omezit nebo zakázat. Formulář ohlášení včetně instrukcí naleznete ZDE.

Pokud je stavem dřevin bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, může pokácet dřevinu kdokoli, a to ihned bez povolení (i na cizím pozemku). Obvykle se jedná o případy, které řeší složky integrovaného záchranného systému při živelných událostech. Ten, kdo za těchto podmínek provedl kácení, musí tuto skutečnost dodatečně oznámit do 15 dnů orgánu ochrany přírody. Formulář ohlášení včetně instrukcí naleznete ZDE.

Ošetřování dřevin (řez)

Péče o dřeviny rostoucí mimo les je dle zákona povinností jejich vlastníků. K provedení příslušných řezů (výchovný řez, zdravotní řez, redukční řez aj.) není třeba zvláštního povolení. Řezem nesmí dojít k poškození stromu, u ošetřeného stromu by měl být zachován jeho přirozený vzhled (habitus). Řez by měly provádět zkušené osoby, nejlépe certifikovaní specialisté. V případě záměru provést hlubší redukční řez u dosud nevychovávaných dřevin nebo u starých vzrostlých stromů hrozí při neodborném provedení poškození stromu a následně také naplnění skutkové podstaty přestupku nebo jiného správního deliktu podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Takový záměr je vhodné předem konzultovat s příslušnými pracovníky Správy CHKO Broumovsko. Týká se to i stromů, u kterých bylo povoleno jejich pokácení a vlastník se rozhodne namísto kácení provést silný redukční řez.